De archiefwet is een wetgeving uit 1995, waarin beheer en toegang van overheidsarchieven geregeld wordt. Bewaartermijnen kunnen kort zijn, bijvoorbeeld een paar jaar, of lang, bijvoorbeeld tientallen jaren. Als de bewaartermijn voorbij is, moeten overheden de documenten vernietigen. In selectielijsten wordt vastgelegd welke informatie overheidsorganisaties willen bewaren en voor hoelang. De archiefwet is met name relevant voor overheidspartijen en PDM oplossingen in de publieke sector.

https://wetten.overheid.nl/BWBR0007376/2018-07-28, en https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/archieven/archieven-van-de-overheid