De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en bijbehorende Uitvoeringswet algemene verordening gegevensbescherming (UAVG) gaan over het rechtmatig omgaan met persoonsgegevens. De AVG en UAVG zijn de Nederlandse implementatie van de Europese verordening GDPR (General Data Protection Regulation). De belangrijkste regels voor omgang met persoonsgegevens zijn hierin vastgelegd. Deze regels hebben gezorgd voor een uitbreiding en versterking van de privacy-rechten van personen. Er is meer verantwoordelijkheid belegd bij organisaties. Het geeft daarnaast toezichthouders, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens in Nederlands, de bevoegdheid om boetes op te leggen aan overtreders van deze verordening.

De AVG is een van de belangrijkste aanjagers van PDM in Europa: het heeft ervoor gezorg dat rechten van personen omtrent persoonlijke data en de manier waarop organisaties daarmee omgaan, sterk op de kaart gezet. Zowel politiek, binnen organisaties en in de media. De rechten op inzage, rectificatie, vergetelheid en dataportabiliteit raken daarnaast sterk aan PDM: PDM services richten zich onder meer op het faciliteren van de uitvoering van deze rechten door de persoon. Door applicaties aan te bieden die gegevensuitwisseling mogelijk maken, terwijl deze rechten in acht worden genomen.

AVG. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/wetten/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg

GDPR. https://gdpr-info.eu/