In ons innovatieprogramma Digital We publiceren we jaarlijks een overzicht van trends rond de digital enterprise. Voor de versie van oktober 2016 heeft de Digicommissaris Bas Eenhoorn een column geschreven die we graag met u delen.

Samen innoveren: stel de mens centraal

“In Digital  We werken verschillende overheidsorganisaties en private organisaties samen aan innovatie. Dat spreekt mij als Digicommissaris bijzonder aan. Het kabinet heeft aan mij de opdracht gegeven om samen met alle overheidsorganisaties te werken aan de ontwikkeling van de digitale dienstverlening in het publieke domein. Prioriteiten voor de komende twee jaren zijn: een overheidsbrede investeringsagenda voor digitalisering, toenemend gebruik van bestaande voorzieningen onder overheidsorganisaties en meer (financiële) ruimte voor doorontwikkeling en innovatie.

Als het gaat om innoveren, bepleit ik dat de overheid de behoeften en verwachtingen van mensen daarbij centraal stelt.

gastbijdrage digicommissaris bas eenhoorn

Bas Eenhoorn, digicommissaris

Mensen centraal

De ontwikkelingen in technologie stellen mensen in staat om steeds beter hun leven zelf en samen vorm te geven. Op alle terreinen: als burger, ondernemer, student, maatschappelijk initiatiefnemer, werknemer, mantelzorger, patiënt én cliënt. Mensen willen daarom steeds meer regie over hun eigen leven. Een goede informatiepositie is daarbij cruciaal: zelf de regie op de eigen gegevens en de mogelijkheid om te bepalen wie welke gegevens mag inzien en analyseren. In deze publicatie kunt u lezen dat 86 procent van de Nederlanders daar behoefte aan heeft.

Mensen raken er bovendien aan gewend om zelf te bepalen hoe ze hun eigen informatie en hun toegang tot dienstverlening organiseren. Dit betekent bijvoorbeeld dat de overheid niet meer bepaalt hoe diensten afgenomen worden, maar dat mensen die dienstverlening krijgen die past bij de persoonlijke situatie. Ik zie daarvan ook voorbeelden in deze publicatie, bijvoorbeeld bij de droom over de hypotheekverstrekking: de kopers van een huis geven de Belastingdienst toegang tot onderdelen van hun digitale financiële dossier, op basis waarvan de dienst een voorstel doet voor de verrekening van de hypotheekrenteaftrek.

Eén overheid

‘De mens centraal’ vraagt om samenwerking, binnen de overheid én publiek-privaat over organisatiegrenzen heen. Digital We kan daar goede voorbeelden voor ontwikkelen. Met toepassing van nieuwe technologie heeft de overheid vele mogelijkheden zich slimmer te organiseren, de mens daarbij centraal te stellen en effectiever als één overheid te handelen. Denk aan personal data-stores waarin mensen zelf hun eigen gegevens kunnen beheren, aan vormen van eHealth en toepassingen van data-analyse voor slimmere beleidsontwikkeling. Betrouwbaarheid en veiligheid zijn zeker voor de overheid daarbij sleutelwoorden en vragen – bijvoorbeeld vanwege cybersecurity – om steeds meer aandacht. Het is goed dat dit in deze publicatie wordt benadrukt.

‘De mens centraal’ vraagt om samenwerking, binnen de overheid én publiek-privaat over organisatiegrenzen heen.

Ik verwacht veel van dit gezamenlijke innovatietraject. Het is zaak dat slimme ideeën of toepassingen die tegemoet komen aan wat mensen van een eigentijdse overheid verwachten, snel in de praktijk worden gebracht. Hoewel Nederland zich wereldwijd nog in de voorhoede bevindt van digitaal ontwikkelde landen, moeten we er werk van maken om deze positie te behouden. Voor het behoud en de ontwikkeling van onze kennispositie, werkgelegenheid, welvaart en welzijn moeten we steeds anticiperen op nieuwe kansen en mogelijkheden die digitalisering biedt.”

Oktober 2016
Bas Eenhoorn