PDM Initiatieven

AFAS Personal is een online huishoudboekje. Je brengt al je geldzaken samen op één plek. Hierdoor heb je overzicht in je inkomsten en uitgaven. AFAS personal komt in een gratis en een betaalde variant (€2,99 per maand), waarbij je uitgaven kunt classificeren en bewaken, kunt budgetteren, spaardoelen kunt invoeren etc. De gegevens worden bewaard op een centrale plaats in een Nederlands datacenter, maar zijn niet toegankelijk voor personeel van AFAS. Er wordt geen informatie gedeeld met derden.

AFAS personal koppelt ook de loonstroken vanuit de AFAS software aan het huishoudboekje als deze beschikbaar zijn. Daarmee gaat het een stap verder dan huishoudboekjes zoals deze soms bij internetbankieren worden geleverd.

DataPlaza is een service rond het bewaren van persoonsgegevens met een focus op notariële dossiers. Via een beveiligd platform kan een persoon informatie uitwisselen met notarissen. De notaris kan de informatie vervolgens valideren voor de ontvangende partij, zoals een makelaar of een hypotheker. Er wordt gewerkt met NotarisID om de identiteit van de Notaris vast te stellen. Dit zorgt ervoor dat er zekerheid is over de identiteit van de notaris die met de gegevens mag werken. De meerwaarde van DataPlaza is dat het de uitwisseling van documenten tussen deze partijen makkelijker maakt, door processen waar de notaris bij betrokken is te digitaliseren.

DataPlaza is op dit moment in gebruik om dossiers te bewaren, voorlopig is de functionaliteit als PDM service daarmee beperkt tot ‘gegevenskluis’. Koppelingen met andere organisaties zijn momenteel in ontwikkeling. In juli 2017 start een pilot met Makelaarsland. Daarnaast is ook de ‘Digitale Erfenis’ in ontwikkeling. Deze uitbreiding moet het mogelijk maken voor een persoon om zaken als wachtwoorden en profielen te delen met nabestaanden.

Dappre is een app die een deel van het Qiy truststelsel implementeert, waarbij het individu controle heeft over wat hij met wie deelt. In Dappre worden beveiligd attributen uitgewisseld. Op dit moment kan iedereen aanmelden en beginnen met het bewaren en delen van contactgegevens. Dat delen kan zowel tussen personen als met bedrijven. Dappre wordt ontwikkeld door Digital Me, het voldoet dan ook aan de principes van de Qiy Foundation.

Dappre werkt met kaartjes, waarin je verschillende varianten van je identiteitsgegevens kunt bewaren en kunt uitwisselen. Conform het Qiy truststelsel worden kaartjes bijgewerkt als je ze met anderen hebt uitgewisseld. In Dappre gaat nog puur om “self-asserted data”, d.w.z. persoonlijke gegevens die je er zelf in stopt. Er is geen relatie met door de overheid of door banken uitgegeven identiteiten zoals via DigiD of iDIN.

De CV Monitor is een service gericht op het valideren van CV’s. Een persoon kan zijn CV uploaden en updaten, afhankelijk van het CV onderdeel kan dit volledig digitaal of via PDF. De documenten worden online geregistreerd in een digitale kluis. Wanneer een werkgever het gecheckte CV van de persoon wil inzien is dat mogelijk tegen betaling. Dit maakt het voor werkgevers mogelijk om de CV’s van sollicitanten te verifiëren.

Een CV wordt gecheckt op echtheid met databases van de overheid. Dit gebeurt automatisch wanneer de sollicitant zijn gegevens uploadt in CV monitor. Er wordt namelijk een koppeling gemaakt met overheidsinstanties, bijvoorbeeld DUO voor diploma’s, en de gegevens worden opgehaald. Dit proces verloopt via een DigiD autorisatie van de sollicitant. Sommige processen, zoals het aanvragen van een VOG, zijn echter nog niet te digitaliseren.

Dime is een personal data service met het oog op waarde van data teruggeven aan het individu, over wie de data gaan. Personen kiezen zelf wat ze delen, met welke organisatie en krijgen hier geld voor terug. Dime is opgestart in 2016 en is momenteel in ontwikkelfase. Er zijn nog geen implementaties van Dime, hoe dit initiatief zich verder zal ontwikkelen is op dit moment nog niet duidelijk.

Leaflad is een personal data service waarbij personen hun ‘voorkeuren’ kunnen delen met adverteerders. De persoon krijgt 20% van de advertentieopbrengsten die zijn voorkeuren hebben opgebracht. Dit kan vervolgens besteed worden aan producten die door de adverteerders worden aangeboden. Leaflad is opgericht in 2014 en op dit moment in bèta fase. Aanmelden is mogelijk.

HealthSuite

De HealthSuite van Philips gaat om het combineren van gezondheidsdata van ‘smart devices’ met data van zorgverleners. Het is een cloud-based platform, dat open is voor derde partijen en data uit hardware, zoals smartwatches, kan verbinden aan data van zorgverleners. Dit geeft patiënt en behandelaar een compleet beeld van de medische situatie van de patiënt. Zorgverleners kunnen analyses doen over de data van de gehele populatie. HealthSuite werkt met een app en portal met persoonlijke login. Het systeem is op dit moment in ontwikkeling, er loopt een pilot met diabetespatiënten en zorgverleners in samenwerking met Zorgnetwerk Midden-Brabant.

“I Reveal My Attributes” is een oplossing die is gericht op het delen van attributen. Alleen de attributen die nodig zijn voor een transactie worden gedeeld, zonder andere informatie te verstrekken. Het werkte initieel met een ‘smart card’, maar de ontwikkelingen zijn verschoven naar een smartphone applicatie. Dit betekent dan ook dat IRMA focust op het verstrekken van attributen in een digitale wereld, en niet, zoals met de smartcard mogelijk was, bij de slijter op de hoek. Attributen kunnen wel opgehaald worden in de fysieke wereld door een combinatie dataoverdracht via van QR-codes en face-to-face authenticatie. Op dit moment is IRMA nog in ontwikkeling. Er zijn twee pilots geweest in 2015 met Universiteit Twente en Universiteit Nijmegen.

Landelijk Schakelpunt

Financieel Paspoort

Het Landelijk Schakelpunt (LSP) is een infrastructuur om medische gegevens inzichtelijk te maken voor verschillende zorgverleners. Wanneer patiënten hiervoor toestemming hebben gegeven, kunnen zorgverleners via het Landelijk Schakelpunt (LSP) medische gegevens bij andere zorgverleners op een veilige en betrouwbare manier inzien, maar uitsluitend wanneer dit voor de behandeling noodzakelijk is.

In het LSP staan het Burger Service Nummer (BSN) en welke aangesloten zorgverleners een bijbehorend medisch dossier beschikbaar hebben. Zo kunnen het (samengevatte) medisch dossier dat wordt bijgehouden door de huisarts, en het medisch dossier bijgehouden door de apotheek (vaak het medicatieoverzicht genoemd) worden ingezien door (waarnemend) huisartsen, apothekers en medisch specialisten.

Het idee van Financieel Paspoort is om een app te maken waarin financiële data uit verschillende bronnen bij elkaar wordt gebracht. Het geeft de mogelijkheid om specifieke gegevens te delen, bijvoorbeeld aan financieel adviseurs. Financieel Paspoort is voortgekomen uit jongereninitiatief PensioenLab, met het idee dat iedere burger het recht heeft op een inzichtelijk financieel overzicht, zijn hele leven lang. Het Financieel Paspoort is op dit moment nog in conceptuele fase, het is nog geen service aanbieder.


MijnOverheid is een combinatie van digitale post (Berichtenbox) en diensten voor de burger vanuit de overheid. Het geeft inzicht in persoonlijke gegevens die de overheid van de burger heeft. MijnOverheid ontsluit via een portaal de zaken die bij een veelheid van instanties lopen, van kinderbijslag bij de SVB, WOZ-waarde bij het kadaster tot gemeentelijke zaken; een personal data service voor burgers. Er is onder meer direct inzicht te krijgen in de data die de basisregistratie personen (BRP) heeft, inkomensgegevens zoals bij de Belastingdienst bekend zijn, woninggegevens van Kadaster en kentekenregistratie van het RDW. Daarnaast wordt er ook naar een aantal andere ‘mijn omgevingen’ doorgelinkt, waaronder Donorregister, DUO en Pensioenregister. Inmiddels zijn meer dan 270 organisaties aangesloten.

MijnOverheid ontsluit primair richting de burger, het speelt geen rol in het doorgeven van de gegevens aan derden. Gegevensuitwisseling met derden gebeurt door de achterliggende organisaties zelf op basis van wettelijke gronden, niet via de burger. Inloggen bij Mijn Overheid gebeurt via DigiD. Sinds oktober 2015 is het gebruik van MijnOverheid voor burgers vanaf 14 jaar verplicht. Op dit moment (2017) wordt de BerichtenBox uitgebreid waardoor binnenkort grotere berichten verwerkt kunnen worden.

The Moneyer is een dienst rond financiële data van een individu: personal finance management. The Moneyer is een Nederlandse organisatie, gevestigd in Amsterdam. The Moneyer is opgericht in 2011 en is op dit moment voor consumenten bruikbaar. De kern van Moneyer is het bij elkaar brengen van de financiële gegevens van diverse bankrekeningen. Dit wordt vervolgens versleuteld en geanonimiseerd opgeslagen op een beveiligde Zwitserse server. Hier kan The Moneyer vervolgens analyses op doen en kijken naar zaken als bestedingspatronen. Het is o.a. mogelijk om financiële doelen te stellen en een persoonlijke financieel plan te koppelen aan de data. De gebruiker kan daarnaast zelf bepalen of hij/zij dit wil delen met andere service aanbieders.
The Moneyer wordt ook door banken gebruikt, voornamelijk nog in het buitenland. Met de komst van PSD2 krijgt personal finance management een steviger fundament met meer mogelijkheden.


MijnPensioenoverzicht is een personal data service die alle pensioen polissen van een persoon bij elkaar brengt. Dit initiatief is ontwikkeld in 2008, omdat wetgeving vroeg om een overzicht van pensioeninkomsten van burgers. Het is op dit moment bruikbaar en het is voor alle pensioenaanbieders verplicht om aan te sluiten. Het is daarnaast ook bereikbaar via MijnOverheid. Belangrijk hierin was de standaardisatie via het Uniform Pensioenoverzicht, waar door informatie uit verschillende bronnen combineerbaar is.

Ockto is een service die gegevens kan verzamelen van Belastingdienst, UWV en Pensioenoverzicht. Het laat de financiële data van deze sites zien, in een overzicht in de Ockto app. Dit overzicht kunnen vervolgens gedownload en gedeeld worden. De gegevens worden niet bewaard door Ockto, als je de app sluit is de data weg.

Only Once is opgericht in 2013, nadat het bedrijf €900.000,- aan crowdfunding had opgehaald. De Only Once service moet het makkelijker te maken om attributen zoals contactinformatie uit te wisselen en up to date te houden. De service is bereikbaar via een applicatie op smartphones. Via een persoonlijk adresboek wordt informatie over contacten verzameld. Gebruikers kunnen daarin zelf bepalen welke informatie ze delen, en welke informatie publiek opgevraagd mag worden. De contactinformatie kan via ‘kaartjes’ gedeeld worden. Only Once is op dit moment bruikbaar en richt zich met name op personen en organisaties die met regelmaat zakelijke gegevens uitwisselen.

Het Verbond van Verzekeraars is in 2014 begonnen met het de ontwikkeling van de poliskluis. De ontwikkeling van poliskluis is gestart nadat uit onderzoek van de consumentenbond duidelijk werd dat mensen behoefte hadden aan overzicht in hun verzekeringen. Dit is dan ook wat de poliskluis biedt. Het initiatief is vergelijkbaar met mijnpensioenoverzicht en zorgt ervoor dat personen niet langer op meerdere plaatsen moeten zoeken, om een overzicht te hebben van lopende verzekeringen.

Het verzekeringsoverzicht is te bekijken op mijnverzekeringenopeenrij.nl. De informatie op mijnverzekeringenopeenrij wordt beveiligd bewaard en is te delen met anderen. De website is op dit moment nog in ontwikkeling, verzekeraars worden nu aangesloten en naar verwachting eind 2017 komt het beschikbaar voor gebruikers.

Schluss is een service rond het bewaren van persoonsgegevens, waarbij de gebruiker controle heeft over wat hij deelt met wie. De toegevoegde waarde van Schluss is dat de gebruiker zelf regie heeft over de data die hij via Schluss uitwisselt, op een veilige manier. De visie hierachter is dat alleen jij mag bepalen wie wat van je weet en dat de datastroom moet worden omgedraaid. In de kern gaat het om beveiligd attributen uitwisselen. Dat moet zelfs anoniem kunnen, dus met een pseudoniem. Schluss volgt daarmee de benadering van een datakluis.

Samengevat is Schluss een interessant nieuw initiatief vanuit een maatschappelijk belang van PDM. De coöperatieve structuur met een eenvoudig verdienmodel is daarin een nieuw element ten opzichte van andere ontwikkelingen. Ook het streven naar open source implementaties is onderscheidend. Technisch staat Schluss nog in de kinderschoenen. De komende pilots moeten hier verdere invulling aan geven.

Social JO!N biedt een generiek en op open source standaarden gebaseerd digitaal platform dat communiceren, informeren en samenwerken in samenhang ondersteunt. Een platform dat het individu, vanuit haar verschillende rollen, centraal stelt in haar interactie met organisaties en professionals binnen het sociaal domein en de (lokale) overheid. Social JO!N is een initiatief van Thorax (www.thorax.nl).

Met het platform van Social JO!N streeft men naar een integraal communicatie en samenwerkingsplatform in Twente waar het individu centraal staat en betrokken instanties en overheden op aansluiten om zo een samenhangend en verbindend digitaal kanaal te realiseren. Social JO!N biedt de techniek en werkt aan het realiseren hiervan, samen met een steeds groter wordende groep van partners en overheidsinstanties om de gewenste transformatie te ondersteunen.

Tippiq is een PDM service gericht op woningen. Het idee is om via het Tippiq platform diensten te koppelen aan de woning van een gezin en op basis van de woonplaats relevante informatie te bieden over de buurt. Personen kunnen zelf kiezen welke informatie over hun woning ze delen met de diverse diensten. Op dit moment is Tippiq nog in ontwikkeling, maar al wel bruikbaar voor consumenten. Het is mogelijk om een woning aan te melden, en te zien welke activiteiten er in de buurt van de woning zijn. De ambitie is om meerdere third party diensten aan Tippiq te koppelen.

Ydenti is een service die personen helpt om erachter te komen welke organisaties over persoonlijke gegevens beschikken. Na verificatie van de identiteit van het individu, kan Ydenti helpen bij het uitvoeren van bepaalde rechten. Zoals het recht van inzage, verzet en vergeten. Personen kunnen bijvoorbeeld automatisch inzageverzoeken en vergeetverzoeken aanvragen. Ydenti biedt daarmee een makkelijke manier om van dit soort rechten gebruik te maken. Daarnaast kan de service ook een verhuizing doorgeven, de persoon kiest hierbij met welke organisaties hij deze gegevens deelt. Ydenti kan op dit moment gebruikt worden.